Life Stage Model

Please click the link below for the full communication regarding the CHANGE TO THE LIFE STAGE MODEL

The New life stage model is as follows:

The Trustees have decided that with effect from the middle of April 2021 the pre-retirement portfolio will be changed to the KZN Moderate Portfolio which is made up of 50% in the KZN Managed Fund and 50% in the KZN Defensive Fund.  Therefore, with effect from the 12th April 2021 the default life stage model will be as follows:

As illustrated above, if you are invested in the life stage model then the assets invested in the KZN Defensive Fund will be moved to the KZN Moderate Fund during the period 12 April 2021 to 16 April 2021. It is important to remember that all members have the option to choose their own investment portfolios within a range of portfolios selected by the Trustees and it’s advisable to always consult a financial advisor before making any investment switches.

If you are currently invested in the KZN life stage model and wish to opt out of the “new” KZN life stage, you must submit a switch form to zzswitches@aforbes.com, before 23 March 2021, indicating your individual member choice portfolios that you wish to be invested in for this to be implemented on the administration system. The switch form can be obtained from your HR officer or the KZNMPF Front Office.

Uhlelo olusha oluhambisana nesigaba sempilo lumi kanjena:

Abaqondisi besikhwama banqume ukuthi kusukela maphakathi no April 2021 indlela yokutshala imali yangaphambi kokuthatha umhlalaphansi izoguqulwa ibe yi-KZN Moderate Portfolio eyakhiwe ngo-50% e- KZN Managed Fund kanye no-50% we-KZN Defensive Fund. Ngakho-ke, kusukela ngomhlaka 12 April 2021 uhlelo oluhambisana nesigaba sempilo oluzenzakalelayo luzoba ngale ndlela elandelayo:

Njengoba kukhonjisiwe ngenhla, uma utshalelwe kumodeli ehambisana nesigaba sempilo khona-ke izimpahla ezitshalwe ku-KZN Defensive Fund zizodluliselwa ku-KZN Moderate Fund phakathi komhlaka 12 Ephreli 2021 kuya kumhlaka 16 Ephreli 2021. Kubalulekile ukukhumbula ukuthi wonke amalungu anethuba lokukhetha izikhundla zawo zokutshala imali ngaphakathi kwezindlela zokutshala imali ezikhethwe Abaphatheli abaqokiwe futhi kuyelulekwa ukuthi uhlale uthintana noweluleka ngokuphathelene nezezimali ngaphambi kokwenza inguquko ethile ngokuphathelene nokutshala imali